Списък на предоставяните обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование PDF Печат Е-поща
Автор: Admin   
Понеделник, 16 Ноември 2020г. 00:00ч.

ЗАЯВЛЕНИЕ  за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

ЗАЯВЛЕНИЕ за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ ДУБЛИКАТ

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

ЗАЯВЛЕНИЕ процедура за установяване и признаване на професионални знания

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование, удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Последна промяна от Понеделник, 16 Ноември 2020г. 08:15ч.