Нормативна Уредба PDF Печат Е-поща
Автор: Admin   
Понеделник, 16 Ноември 2020г. 00:00ч.

Документи:

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на училището за периода 2021 – 2025 г.

Правилник за устройство и дейността на училището

Училищни учебни планове:

- 8A

- 8Б

- 8В

- 8Г

- 8Д


- 9А

- 9Б

- 9В

- 9Г

- 9Д


- 10А

- 10Б

- 10В

- 10Г


- 11А

- 11Б

- 11В

- 11Г


- 12А

- 12Б

- 12В

Форми на обучение – дневна, вечерна, задочна и самостоятелна

Годишен план за дейността на училището

План за квалификационната дейност

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на

децата и учениците от уязвими групи 2021-2025 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на

децата и учениците от уязвими групи 2022-2023 г.

Дневно разписание на училището

Утвърден график за консултиране по учебни предмети  за учебната 2022/2023 г.

Правила за организацията на работата и обучението в условията  COVID-19 в ПГТ 2022/2023г.

Планове – МОН

Правилник за вътрешния трудов ред (2022/2023г.)